Tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Kauneushoitola Pau’s Wellness & Beautyssa (jäljempänä “Liike”). 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan muun muassa: 

 • miten Liikkeemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja. 
 • minkälaisia henkilötietoja Liikkeemme voi kerätä asiakkaista.
 • mihin tarkoituksiin Liikkeemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja. 

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT 

 • Pauliina Kokkonen, Kauneushoitola Pau’s Wellness & Beauty Oy (2235249-6)
 • Jenni Koivisto (2640996-3) 
 • Sanna Kauppinen (2426779-7) 

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT 

 • Kauneushoitola Pau’s Wellness & Beauty / Pauliina Kokkonen
 • Puhelinnumero: 0407306295 
 • Sähköpostiosoite: info@pauswellness.fi 
 • Osoite: Satamakatu 27 B 1, 40100 Jyväskylä 

REKISTERIN NIMI 

Asiakasrekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA 

Asiakasrekisteriin kerätään Liikkeen (ts. rekisterinpitäjät yhdessä) asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Emme käytä asiakkaiden tietoja suoramarkkinointiin. 

Liikkeen edustajat käyttävät yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Timma-palvelua, joka on Timma Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.timma.fi). Timma Oy ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä, vaan ns. henkilötietojen käsittelijä, joka huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen säilytyksestä ja käsittelystä. 

REKISTERIN SISÄLTÖ 

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot: 

 • Nimi
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 
 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet 
 • Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
 • Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus Lisäksi Liike voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin: 
 • Osoite 
 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita 
 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena 
 • Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on 
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset 
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi 

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Liikkeelle tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste. 

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa Liikkeelle itsestään henkilötietoja. 

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. 

Asiakasrekisteriimme välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee Liikkeeseen ajanvarauksen Timma-palvelun kautta. 

Liike voi lisäksi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista. 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 

REKISTERIN SUOJAUS 

Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. 

Lähtökohtaisesti ainoastaan Liikkeen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi Timma Oy:n työntekijöille ja Timma-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Timma-palvelu voidaan tarjota Liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Timma Oy:n työntekijät ja Timma-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla. 

TARKASTUSOIKEUS 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 

TIEDON KORJAAMINEN 

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Liikettä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi. 

MUUT OIKEUDET 

Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. 

Liike sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.